Historie

Historie oprichting SKOB.

Nu alweer zo’n drie jaar geleden, nadat de heer H.T. Jonker met de verschillende inspecteurs van het Stoomwezen BV van gedachten had gewisseld over: -hoe en waarom de ketelinspecties uitgevoerd werden zoals ze werden uitgevoerd- was de opmerking van één van hen: “ Je moet met deze ideeën eens met de heer H. Gielisse, directeur van het Stoomwezen BV, gaan praten, die kan er misschien wat mee.” Nadat er een afspraak was gemaakt met de heer Gielisse bemerkte de heer Jonker al snel dat hij niet alleen een gewillig oor had voor zijn ideeën, maar dat de heer H. Gielisse snel de nodige zaken er aan toe wist te voegen.

Nadat het ongeluk bij Knorr te Loosdrecht in 1998 had plaatsgevonden was er regelmatig contact. Op een bepaald moment werd het idee geboren om een hoeveelheid collega bedrijven te informeren, waarmee men bezig was. Deze bijeenkomst werd gehouden ten kantore van het Stoomwezen BV te Rotterdam, onder de vlag van het informeren van de branche over de gang van zaken na Knorr en de nieuwe richtlijnen betreffende het door het ministerie opgelegde langsnaden onderzoek. Tijdens deze unieke bijeenkomst op het kantoor van het Stoomwezen BV, uniek vanwege het aanwezig zijn van zoveel branchegenoten aan één tafel, groeide al gauw de gedachten om dit eens vaker te doen. Na deze ontmoeting is er zelfs een eerst bijeenkomst geweest van een aantal bedrijven bij de firma v.d. Mark & Zn in De Lier om te kijken of we iets konden opstarten. Echter dit was éénmalig en het idee ging de koelkast in. De heer Jonker is met het idee blijven lopen, gezien de positieve gedachten en vooral de goede contacten die hij dankzij deze ontmoetingen met de verschillende bedrijven had overgehouden. Na herhaaldelijk contact met de heer Gielisse, van het Stoomwezen BV, over de ideeën en bijbehorende problemen kwam het moment dat de resultaten van het langsnaden onderzoek bekent werd. Dit was een goede gelegenheid om de branche nog een keer uit te nodigen en deze resultaten en nodige andere zaken, die dankzij deze nieuwe manier van keuren aan het licht waren gekomen, toe te lichten aan de branche.

In voorbereiding op deze ontmoeting en om een wat bredere praatgroep te hebben, is er vanuit het Stoomwezen BV een extra persoon toegevoegd n.l. de heer P. Vogelaar. Vanuit de branche is aan de heer R. Gielissen van Gielissen Technische Bedrijven BV te Veldhoven gevraagd, om met hen mee te denken om een branche groep en dus een contact groep te vormen tezamen met de keurende instantie. Tijdens een bijeenkomst in Dordrecht van 11 mei 2001, heeft de heer H. Gielisse de aanwezige ketelonderhoudbedrijven ingelicht over het langsnaden onderzoek. Tevens gaf hij inzage over de hoeveelheid ketels in Nederland en de bedrijven die zich met ketelkeuringen bezighielden. Vooral wat betreft de cijfers, is het opvallend dat er een grote hoeveelheid vergunninghouders de keuringen zelf verzorgen. De heer H. Gielissen van het Stoomwezen BV, deelt daarop mede dat het Stoomwezen BV als keurende instantie, van deze situatie graag afwil. In aanvulling op de voordracht van de heer H. Gielisse hebben de initiatiefnemers vanuit de branche ( R.W.J. Gielissen en H.T. Jonker )de aanwezige gevraagd om mee te doen aan het oprichten van een belangengroep die en eerste instantie d.m.v. een commissie een doelstelling op papier zou kunnen zetten en vanuit deze commissie een bestuur zou kunnen formeren. Deze commissie die bestond uit een behoorlijke hoeveelheid personen heeft op 23 mei 2001 een vergadering gehouden op de locatie van Ketelonderhoud Jonker BV te Moerkapelle. Tijdens deze eerste commissie vergadering is er voornamelijk over de toekomst van het keuren van ketels gesproken en de rol die wij als ketelonderhoudbedrijven daar in zouden kunnen vervullen. De doelstellingen die in concept aanwezig waren, zijn uitvoerig onder de loep genomen en over het algemeen waren de aanwezige overtuigd van de goede bedoelingen en wilden zeker constructief meedenken over het verder verloop van een branchevertegenwoordiging. Vanuit deze commissie kregen de initiatiefnemers van verschillende aanwezige toezeggingen dat als er hulp nodig was het maar gevraagd moest worden. Dat is dan ook gebeurt, hetgeen uiteindelijk heeft geresulteerd in een bestuur. Na de ontmoeting van 25 mei 2001 is dus officieel de stichting kunnen worden opgericht. Hierna kon het bestuur en de keurende instantie van start gaan om de ideeën die er waren, betreffende het structureren van het ketelkeuring gereedmaken en het meedenken en uiteindelijk handelen tot verbeteren van de beveiliging en bedrijfszekerheid van de stoom en heetwaterketels, uit te werken. Uiteindelijk is de Stichting voor Ketelonderhoud Bedrijven per 6 december 2001 opgericht. Het bestuur is als volgt samengesteld: Een bedrijf dat zich zeer zeker intensief inzet om een kwalitatief hoog staand product te leveren op het gebied van ketelkeuringen is Gielissen Technische Bedrijven BV te Veldhoven. (www.gielissenbv.nl) Derhalve is de heer R.W.J. Gielissen gevraagd zich ter beschikking te stellen als vice-voorzitter. Om voldoende kennis in huis te hebben van ook de wat groter installaties die gekeurd moeten worden en ook de nodige ervaring op het gebied van het inspecteren van deze installatie, is de heer J. Bolten van Nem Energy Stork Technical Services gevraagd als secretaris/penningmeester. Van oudsher hebben de firma Prokal en de firma Kuiper hun sporen verdient in ketelland, waar ze zeker op het gebied van cilindrische ketels de nodige kennis en zeker zo belangrijk hun ervaring hebben op gedaan. De heer F. Kuiper als tweede generatie van Kuiper en Zonen in Ede en J Rijnders jr. van Prokal BV zullen als bestuursleden zijn verbonden aan de S.K.O.B.. (www.. . . . ..nl) (www.prokal.nl) Als eerste initiatiefnemer en als verantwoordelijke van een bedrijf dat zich zeer intensief bezig houd met het ketelkeuring gereed maken is de voorzitter de heer H.T Jonker van Ketelonderhoud Jonker BV. (www.ketelonderhoud.nl) Het secretariaat is uit praktische redenen en ook wat betreft kosten beheersing, voorlopig ondergebracht bij Ketelonderhoud Jonker.