Nieuws

Uit het laatstelijk gehouden overleg met het Stoomwezen BV is uitvoerig gesproken over het nieuwe keuringsregime ten aanzien van het inzetten van tijdelijke huurketels.

Elke eerste ingebruikname van een huurketel op een nieuwe locatie, ongeacht de tijdsduur, dient vooraf te gaan aan een inspectie op locatie. Aan de keuringsinstantie dient iedere plaatsing te worden gemeld, alsmede dienen alle documenten ter plaatse aanwezig te zijn.

In concreto komt het er op neer dat het stoomboek en de eventuele CE-documenten ter plaatste aanwezig dienen te zijn en ter beschikking moeten worden gesteld aan de keurende instantie.

De gebruiker is meldingsplichtige, doch in praktijk zal het erop neerkomen dat de verhuurder de keurende instantie in kennis zal stellen.

Meer info is te verkrijgen bij het Stoomwezen BV.
www.Stoomwezen.nl