Statuten

Naam en Zetel

Artikel 1

1.   De stichting draagt de naam: Stichting Voor Ketelonderhoud Bedrijven.

De naam van de stichting kan worden afgekort tot: S.K.O.B.

2.   Zij heeft haar zetel in de gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle.

3.   De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

Doel

Artikel 2

1.   De stichting heeft ten doel:

a.    de kwaliteit en de veiligheid met betrekking tot het onderhoud aan drukhoudende apparaturen met een werkdruk van meer dan vijf/tiende (0,5) bar aan het houden van welke apparaturen een vergunningsplicht is verbonden, op een voor de wet vereist niveau te houden en/of te brengen, alles uitsluitend namens de houder van de vergunning en zonder daarvoor enige aansprakelijkheid te aanvaarden;

b.   het behartigen van de belangen van de deelnemers bij de stichting alsmede het zijn van intermediair tussen de deelnemers, de stichting en de overheid en/of diegenen die door de overheid daartoe zijn aangewezen;

c.    de stichting beoogt niet het maken van winst.

2.   De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

a.    Distributie, naar de aangesloten deelnemers, van wijzigingen van

wet- en regelgeving en technische ontwikkelingen, met betrekking tot apparaturen onder druk en de periodieke keuringen op deze toestellen;

b.   het functioneren als gesprekspartner voor de overheid en/of voor diegenen die door de overheid daartoe zijn aangewezen op het gebied hetwelk binnen het doel van de stichting is gelegen;

c.    gevraagd en/of ongevraagd uitbrengen van advies aan de overheid of diegenen die door de overheid daartoe zijn aangewezen, met betrekking tot die zaken die van belang zijn voor de veiligheid en doelmatigheid van de uit te voeren werkzaamheden aan apparaturen onder druk;

d.   het verder ontwikkelen van modules op het gebied van technische beheersbaarheid en de gevolgen van het falen van de installatie, met betrekking tot het kwalitatieve niveau van de bij haar aangesloten deelnemers;

e.    het uitbouwen van haar deelnemersbestand met bedrijven welke kunnen voldoen aan de bovenstaande modules met betrekking tot het ontwikkelde totale kwalitatieve niveau;

f.    het stimuleren dan wel indien mogelijk creëren van technische opleidingen en informatie op het gebied van apparaturen onder druk;

g.   bewerkstelligen dat bovengenoemde modules door de desbetreffende competent body worden geaccepteerd.

3.   De stichting tracht haar doel voorts te bereiken met alle haar ten dienste staande wettige middelen, in het bijzonder door:

a.    het regelen van de benodigde financiering van de stichting;

b.   het verrichten van secretariële en andere ondersteunende werkzaamheden.

4.   De stichting kan haar activiteiten mede tot andere dan de deelnemers uitstrekken.

Deelnemers

Artikel 3

1.   Het bestuur is bevoegd om diegenen die zich hebben aangemeld toe te laten als deelnemer mits wordt voldaan aan de door het bestuur bij reglement gestelde eisen.

2.   Aanmelding geschiedt door invulling en ondertekening van een door het bestuur vastgesteld formulier.

Het bestuur houdt een register van deelnemers.

3.   Een deelnemer heeft geen andere rechten of plichten dan uit deze statuten of door het bestuur op te stellen reglement inzake deelnemers blijkt. Een deelneming kan per jaar door het bestuur of een deelnemer worden beëindigd.

4.   Tenminste één maal per jaar wordt door het bestuur een vergadering van deelnemers bijeengeroepen.

Bestuur

Artikel 4

1.   Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste vijf leden. Het aantal bestuursleden wordt – met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde – door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld.

2.   Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in functie worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld.

3.   Bestuursleden worden benoemd voor onbepaalde tijd. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de overblijvende bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enige overblijvende bestuurslid) binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van een (of meer) opvolger(s).

4.   Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het overblijvende bestuurslid, een wettig samengesteld bestuur.

5.   De bestuursleden hebben geen recht op beloning voor hun werkzaamheden; het vorenstaande lijdt uitzondering indien het bestuur met algemene stemmen besluit tot toekenning van een beloning als hiervoor bedoeld aan één of meerdere bestuursleden.

Bestuursleden hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten, zulks onder door het bestuur te stellen regels.

Bestuursvergaderingen

Artikel 5

1.   De bestuursvergaderingen worden gehouden in Nederland ter plaatse als in de uitnodiging vermeld. Uitnodigingen ter vergadering dienen schriftelijk te geschieden

2.   Ieder kalenderkwartaal wordt ten minste één vergadering gehouden.

3.   Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer één van de bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten de oproeping doet.

4.   De oproeping tot de vergadering geschiedt ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven.

5.   De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.

6.   Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.

7.   De vergaderingen worden geleid door de voorzitter; bij diens afwezigheid voorzien de aanwezigen zelf in de leiding van de vergadering.

8.   Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door één van de andere aanwezigen, door de voorzitter van de vergadering daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.

Bestuursbesluiten

Artikel 6

1.   Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een ander bestuurslid laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één ander bestuurslid als gevolmachtigde optreden.

2.   Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, al dan niet per enig telecommunicatiemiddel, hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.

3.   Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.

Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met een meerderheid van twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.

4.   Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij één bestuurslid vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangt.

Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.

5.   Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

6.   In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter van de vergadering.

Bestuursbevoegdheid

Artikel 7

1.   Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.

2.   Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.

3.   Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuursleden.

4.   Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.

Vertegenwoordiging

Artikel 8

1.   Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.

2.   De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden.

3.   Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Einde bestuurslidmaatschap / schorsing

Artikel 9

1.   Het bestuurslidmaatschap van een bestuurslid eindigt:

a.    door zijn overlijden;

b.   wanneer hij het vrije beheer over zijn vermogen verliest;

c.    door schriftelijke ontslagneming (bedanken);

d.   door ontslag hem verleend door de gezamenlijke overige bestuursleden;

e.    door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.

Voorafgaand aan een besluit tot ontslag kan een bestuurslid worden geschorst.

2.   a.    Er kan slechts over schorsing of ontslag van een bestuurslid worden besloten indien de vergadering waarin de schorsing of het ontslag aan de orde wordt gesteld is bijeengeroepen onder uitdrukkelijke vermelding van het voorstel tot schorsing of ontslag op de agenda.

b.   Indien in een vergadering waarin een voorstel tot schorsing of ontslag aan de orde wordt gesteld de meerderheid als omschreven in lid 1. van artikel 6 niet aanwezig of vertegenwoordigd is wordt een nieuwe bestuursvergadering bijeengeroepen op een termijn van niet eerder dan twee weken en niet later dan één maand na de datum van eerstbedoelde vergadering. In bedoelde tweede vergadering kan worden besloten, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden, mits aan de overige statutaire vereisten is voldaan (agendering en meerderheid).

Boekjaar en jaarstukken

Artikel 10

1.   Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

2.   Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit worden door het bestuur een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken vervolgens door het bestuur worden vastgesteld.

Reglement

Artikel 11

1.   Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.

2.   Het bestuur is te allen tijde bevoegd een door haar opgesteld reglement te wijzigen of op te heffen. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in artikel 12 lid 1 van toepassing.

3.   Een reglement mag nimmer in strijd zijn met de wet, of deze statuten; het vorenstaande geldt op overeenkomstige wijze voor de raad van deelnemers.

Statutenwijziging

Artikel 12

1.   Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat.

2.   De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Ieder bestuurslid afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te verlijden.

Ontbinding en vereffening

Artikel 13

1.   Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 12 lid 1 van toepassing.

2.   De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.

3.   Bij de ontbinding van de stichting geschiedt de vereffening door het bestuur.

4.   Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.

5.   Een overschot na vereffening wordt uitgekeerd zoals door de vereffenaars te bepalen.

6.   Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende tien jaren berusten onder de door de vereffenaars aan te wijzen persoon.

Slotbepalingen

Artikel 14

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.

Artikel 15

De eerste bestuursleden worden bij de akte van oprichting benoemd.

Slotverklaringen

Tenslotte verklaarden de comparanten:

1.   Tot bestuursleden van de stichting zijn benoemd:

a.    de heer H.T. JONKER, als voorzitter.

b.   de heer R.W.J. GIELISSEN, als vice-voorzitter

c.    de heer J.G. Bolten, als secretaris en penningmeester;

d.   de heer F.Kuiper, als bestuurslid;

e.    de heer J.Rijnders, als bestuurslid.

2.   Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op één en dertig december van het jaar waarin deze akte wordt verleden.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE

is verleden te Zevenhuizen,

op de datum als in het hoofd van deze akte vermeld.

De zakelijke inhoud van deze akte is aan de comparanten opgegeven en toegelicht.

De comparanten hebben verklaard tijdig voor het verlijden van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen, op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen en op de gevolgen die voor partijen uit deze akte voortvloeien te zijn gewezen.

Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing ondertekend, eerst door de comparanten en vervolgens door mij, notaris, om twaalf uur tien minuten.